Sökning: "The Arctic Council"

Hittade 1 avhandling innehållade orden The Arctic Council.

  1. 1. State Learning and Role Playing : : International environmental cooperation in the Arctic Council

    Detta är en avhandling från Lund University

    Författare :Sandra Engstrand; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; International cooperation; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council;

    Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker staters interaktion som en social läroprocess, i syfte att förstå hur stater lär sig om miljönormer. Detta sker genom en konstruktivistisk ansats och mer specifikt ett roll-teoretiskt perspektiv, där en roll förstås som statens repertoar av beteende, jämsides dess funktion i en social interaktionskontext. LÄS MER