Sökning: "Telmo Santos"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Telmo Santos.

  1. 1. Ultra-Wideband Wireless Channels - Estimation, Modeling and Material Characterization

    Författare :Telmo Santos; Institutionen för elektro- och informationsteknik; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ultra-wideband; channel modeling; channel parameter estimation; material characterization; microwave measurements;

    Sammanfattning : This licentiate thesis is focused on the characterization of ultra-wideband wireless channels. The thesis presents results on ultra-wideband communications as well as on the ultra-wideband characterization of materials. The communications related work consisted in the measurement and modeling of outdoor scenarios envisioned for infostation systems. LÄS MER