Sökning: "Tellgren Britt: Förskolan som mötesplats"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tellgren Britt: Förskolan som mötesplats.

  1. 1. Förskolan som mötesplats : barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal

    Författare :Britt Tellgren; Sangeeta Bagga-Gupta; Ann-Carita Evaldsson; Mia Thorell; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool children; play; peer-relations; peer-interaction; peer-perspectives; förskolan; förskolebarn; lek; kamratrelationer; kamratsocialisation; kamratperspektiv; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : Pre-school as a Meeting Place – Children’s Access-strategies and Exclusions in Play and Conversation The research reported in this thesis attempts to understand what happens when children interact with each other in the context of activities in a pre-school setting (here called Daggkåpan) when adults are not involved. By using ethnographically inspired methodology, in combination with conversation-analysis, this project has been analysing everyday interaction between children who are three to five years old. LÄS MER