Sökning: "Team"

Visar resultat 1 - 5 av 735 avhandlingar innehållade ordet Team.

 1. 1. Team Entrepreneurship : A Process Analysis of the Venture Team and the Venture Team Roles in relation to the Innovation Process

  Författare :Tommy Larsson Segerlind; Björn Bjerke; Yohanan Stryjan; Rolf A. Lundin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; team entrepreneurship; innovation process; venture team process; venture team roles process; leadership team; social commitment; phasic analysis; polyphonical narrative; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi; Team-baserat entreprenörskap; venture-team; venture-team process; venture-team roller; innovationsprocess; ledarskapsteam; polygrafiska narrationer; entrepröriella team; grundar team;

  Sammanfattning : New ventures are rather often founded by more than one person. Still, we do not know much about how these venture teams are formed, develop and finally dissolve. The manner in which the venture team roles develop when there is more than one owner is also a neglected area in the entrepreneurship research. LÄS MER

 2. 2. Samarbete genom samtal : En samtalsanalytisk studie av multiprofessionella teamkonferenser inom smärtrehabilitering

  Författare :Charlotte Lundgren; Per Linell; Viveka Adelswärd; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Communication; discourse analysis; conversation analysis; professional discourse; team; teamwork; multiprofessional collaboration; interprofessional collaboration; rehabilitation; pain; kommunikation; samtalsanalys; diskursanalys; kommunikationsetnografi; verksamhetsanalys; team; teamarbete; multiprofessionellt samarbete; interprofessionellt samarbete; rehabilitering; smärta; Human communication; Kommunikation mellan människor; Swedish language; Svenska språket;

  Sammanfattning : The thesis investigates team talk and team collaboration from a dialogical perspec­tive, and is based on video recordings of 15 multi­professional team conferences involving a pain rehabilitation team. The analyses also draw upon a vast material of interviews, field notes and documents collected during almost a year of fieldwork at the clinic. LÄS MER

 3. 3. Audit teams and audit quality : a sustainable development goal perspective

  Författare :Alice Annelin; Tobias Svanström; Stefan Sundgren; Mara Cameran; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; audit teams; team structure; team stress; team distance; team equality; team sustainability;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the influence of audit teams on audit quality and produces a conceptual analysis through the perspective of the Sustainable Development Goal (SDG) framework (United Nations, 2017). Four articles study four different audit team factors, namely audit team hierarchical structures, team stress, team psychological distances and team equality. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team

  Författare :Suzanne Blomqvist; Kjell Granström; Ingemar Engström; Stefan Jern; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Multi professional team; utilization of competence; psychiatry; treatment conference; Mångprofessionella team; kompetensutnyttjande; psykiatri; behandlingskonferens; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I vårdverksamhet för patienter med komplexa vårdbehov är teamarbete en vanlig arbetsform. I forskning om mångprofessionellt teamarbete i vården beskrivs fördelar med organisationsformen, samtidigt som svårigheter påtalas somden mångprofessionella sammansättningen kan medföra. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörskapsresan genom beslutsprocesser i team, en elektronisk dagboksstudie i realtid

  Författare :Jaqueline Bergendahl; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parallel processes; new business opportunities; prototype; effectuation; causation; Electronic diaries; user-friendliness; team;

  Sammanfattning : A theoretical framework based on the process of how founders and members of a team make decisions during the establishment stage of their respective new ventures, is a relatively unexplored area in the entrepreneurship research field. I develop upon Sarasvathy’s (2001) framework, which is based upon the existence of two decision making processes; causation and effectuation, during the establishment phase of a new venture. LÄS MER