Sökning: "TdR-incorporation"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet TdR-incorporation.

  1. 1. Factors Affecting Rates of Change in Soil Bacterial Communities

    Detta är en avhandling från Marie Pettersson, Högbovägen 1F, 227 31 Lund, Sweden

    Författare :Marie Pettersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; Plant ecology; Växtekologi; bacteriology; Microbiology; DGGE; PLFA; TdR-incorporation; function; structure; tolerance; adaptation; pH; soil bacterial community; temperature;

    Sammanfattning : The soil bacterial community is under the constant influence of its environment. Changing any of the factors affecting the bacterial community will induce a selection pressure which, with time, will change the community. In this work the effect of changing the temperature or pH on the soil bacterial community was studied. LÄS MER