Sökning: "Tasbapauni"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Tasbapauni.

  1. 1. Gift and Exchange in the Reciprocal Regime of the Miskito on the Atlantic Coast of Nicaragua, 20th Century

    Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

    Författare :Christopher Kindblad; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; Miskito; Nicaragua; Economy; Exchange; History; 20th century; analogic code; digital code; tragedy of the commons; egalitarian norms; entrepreneurship; symbolic transformations; long-term gift; short-term exchange; reciprocal regime; Tasbapauni; paradox; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en historisk-komparativ analys av en konflikt som har uppstått i Miskito's ekonomiska system under 1900-talet avseende exploateringen av kommunalt ägda resurser. Studien är baserad på empiriskt material insamlat i en Miskito/Creole by på Atlantkusten i Nicaragua på 1990-talet. LÄS MER