Sökning: "Tao Jin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tao Jin.

  1. 1. Plasminogen activators in staphylococcal arthritis

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Tao Jin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Staphylococcal aureus; staphylokinase; urokinase; human neutrophil peptides; mice;

    Sammanfattning : .... LÄS MER