Sökning: "TVÄRVETENSKAP"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet TVÄRVETENSKAP.

 1. 1. Making Sense of Environmental Values : Wetlands in Kenya

  Författare :Charlotte Billgren; Hans Holmén; Stefan Anderberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Environmental values; interdisciplinarity; economic environmental valuation; stakeholder analysis; emergy analysis; risk analysis; cultural theory; Kenya; wetlands; natural resource management; arena perspective; Miljövärden; tvärvetenskap; ekonomisk miljövärdering; stakeholder analys; emergy analys; riskanalys; kulturteori; Kenya; våtmarker; naturresurshantering; arenaperspektiv; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : En av de viktigaste frågorna i världen idag är naturresurshantering. Med en väx-ande befolkning och hoten från klimatförändringar kommer förvaltningen av jordens naturresurser bli än viktigare, såväl för dagens generation som kommande generationer. LÄS MER

 2. 2. Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap

  Författare :Helen Andersson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Lars Ahlin.; Theology; the Other; responsibility; intrasubjectivity; intersubjetivity; intertextuality; referentiality; autobiography; aesthetics; fiction; Teologi; ethics; Etik; litteraturvetenskap; tvärvetenskap; Lars Ahlin; Estetik; Aesthetics; Etik; Ethics; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : As my title indicates, this dissertation is oriented towards two academic subjects: Ethics and Literature. Of late, the borderland between these two disciplines has attracted international scholarly attention. Within ethics, literary works are becoming a primary material; conversely, the study of literature has taken on ethical issues. LÄS MER

 3. 3. Den svårfångade delaktigheten i skolan : Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

  Författare :Margareta Bergström; Inger Holm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; TVÄRVETENSKAP; ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet; en skola för alla; delaktighet och utanförskap; delaktighet ur ungdomars perspektiv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. LÄS MER

 4. 4. Organising matters for the environment: Environmental studies of housing management and buildings

  Författare :Birgit Brunklaus; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; life cycle assessment LCA ; Livscykelanalys; environmental management systems EMS ; field studies; housing management; environmental assessment; buildings; passive house technology; action nets; organisation theory; Miljöteknik; environmental management; Miljövetenskap; Tvärvetenskap; Organisationsforskning;

  Sammanfattning : Buildings give rise to several environmental problems over the whole life cycle. To reduce these, technical measures with focus on energy are commonly used. However, environmental problems are more than energy and cannot be solved with technical measures alone. LÄS MER

 5. 5. The Triumph of Technology Over Politics? : Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden

  Författare :Lena Ewertsson; Lars Ingelstam; Martin Kylhammar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; Television broadcasting; cable television; satellite television; socio-technical systems; large technical systems; entrepreneurship; Industriförvaltnings AB Kinnevik; TV3; Sweden; Tvärvetenskap; Kabel-TV; Satellit-TV; Public service; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Based upon perspectives and concepts from social and historical research on technical systems, this dissertation describes and analyses events and processes relating to the dramatic change in television in Western Europe during the 1980s and early 1990s. In particular, it focuses on how Swedish television, conceived as a large socio-tecnical system, has shifted from a traditional 'public service' system to a more open and mixed system. LÄS MER