Sökning: "TMEM7"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet TMEM7.

  1. 1. Characterization of a putative tumor suppressor region identified by the elimination test on human 3p21.3

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Microbiology and Tumor Biology Center (MTC)

    Författare :Hajnalka Kiss; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elimination test; common eliminated region 1 CER1 ; 3p21.3; tumor suppressor gene; large scale sequencing; LIMD1; LZTFL1; FYC01; TMEM7; LRRC2; LUZP3.;

    Sammanfattning : An experimental system, called the elimination test (Et), was developed to identify tumor growth antagonizing genes. Chromosome 3 containing microcell hybrids (MCHs) were passaged through SCID mice and regular deletion of the short arm of chromosome 3 (3p) were found by cytogenetic and molecular methods. LÄS MER