Sökning: "TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade orden TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation.

 1. 1. Tro, hopp och IT Stora och små berättelser från ett förändringsprojekt

  Detta är en avhandling från Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Maria Dahlin; Anders W Johansson; Martin Johanson; Mats Edenius; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Information technology (IT) is often assumed to be a prerequisite for the modern and developed organization, even though IT projects are described as problematic in practice. Starting with this paradox and using a narrative method, this study focuses on how, through their stories, employees of an organization ascribe different meanings to IT. LÄS MER

 2. 2. Konsten att uppfinna hjulet två gånger om uppfinnandets teknik och estetik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Karin Havemose; Bo Göranzon; Lena Fritzén; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Invention; innovation; reflective practice; analogical thinking; dialogue; tacit knowledge; epistemology; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : “There is no need to reinvent the wheel” – a cliché, often told when you want to come up with something new that in someway can be connected to something that already exist. This study shows the opposite – that inventions emanate from what is given. LÄS MER

 3. 3. Management och motstånd Offentlig sektor i omvandling - en fallstudie

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomi

  Författare :Henrietta Huzell; Jan Ch. Karlsson; Egil Skorstad; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management; resistance; restructuring; conflict; Public sector organisation; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This case study focuses on the intentions of public sector transformation. In particular, on a Swedish public authority, the National Rail Administration (NRA) this is studied and analysed. As in other parts of the Swedish public sector, the management of this authority is planning and executing ‘marketisation’ reforms. LÄS MER

 4. 4. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomi

  Författare :Mats Johan Lundström; Göran Cars; Ulf Ranhagen; Kristina Nilsson; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Physical planning; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Fysisk planläggning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Comprehensive planning; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER

 5. 5. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; Anna Wahl; Jan Löwstedt; Elisabeth Sundin; Elin Kvande; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER