Sökning: "TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Manufacturing engineering"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade orden TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Manufacturing engineering.

 1. 1. Weld Pool Simulations

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Mathematical Sciences

  Författare :Marcus Edstorp; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MATHEMATICS Applied mathematics; MATEMATIK Tillämpad matematik; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Manufacturing engineering; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Produktionsteknik; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; Arc Welding; Weld Pool; Multiphysics Simulations; Moving Boundaries; Free Surfaces; Mesh Motion; Two-Phase Flow; Incompressible Flow; Electromagnetics; Finite Element Methods;

  Sammanfattning : This investigation is devoted to the study of welding and its effect on the workpiece, focusing on the thermo and fluid dynamical phenomena occuring during a autogenous or nonautogenous arc fusion welding process. Its aim is to simulate the behaviour of the weld pool and analyze the consequence of the solid-liquid phase change, thus obtaining a methodology for predicting the appearance of weld defects related to solidification and cooling. LÄS MER

 2. 2. Communication space Spatial design in manufacturing industry

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Visual communication; visual management; spatial design; manufacturing industry; improvement process; Visuell kommunikation; visuelll styrning; rumslig gestalting; tillverkningsindustri; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space. LÄS MER

 3. 3. Arbetstidens symbolvärde om historisk kontinuitet och förändring i synen på arbetstid samt normers inverkan på arbetstidens gestaltning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Calle Rosengren; KTH.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Working time; working life; organizational culture and social norms; Arbetstid; arbetsliv; organisationskultur och normer; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; Humanities Social Sciences; Organizational culture;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i frågan om vad som händer med arbetstiden i de delar av arbetsmarknaden där innehållet i produktionen blir mer kunskapsintensivt? Kunskapsproduktion som i mycket utgår från kreativitet, kunskapsutveckling och kommunikation, processer som är svåra att kontrollera och tidfästa. Tillsammans med framväxten av informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har utvecklingen bidragit till att de tidsliga och rumsliga dimensionerna av arbete har förändrats. LÄS MER

 4. 4. Vad betyder kundfokus? En studie av närhet, kompetens och teknik

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lars Ivarsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Customer focus; customer orientation; banking; health care; competence; personal relation; technology; price; customer service; service quality; service provider; service management; front line employee; customer focus;

  Sammanfattning : This is a dissertation about customer focus. Customer focus is a concept that can be understood in terms of giving the customer what the customer wants. LÄS MER

 5. 5. Management och motstånd Offentlig sektor i omvandling - en fallstudie

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomi

  Författare :Henrietta Huzell; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Management; resistance; restructuring; conflict; Public sector organisation; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This case study focuses on the intentions of public sector transformation. In particular, on a Swedish public authority, the National Rail Administration (NRA) this is studied and analysed. As in other parts of the Swedish public sector, the management of this authority is planning and executing ‘marketisation’ reforms. LÄS MER