Sökning: "Swedish textbooks"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade orden Swedish textbooks.

 1. 1. Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Judy Carola Ribeck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; academic language; computational linguistics; corpus linguistics; language technology; natural language processing; scientific language; subject-specific language; Swedish textbooks; quantitative stylistics; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : In this work, I present a linguistic investigation of the language of Swedish textbooks in the natural sciences, i.e., biology, physics and chemistry. The textbooks, which are used in secondary and upper secondary school, are examined with respect to traditional readability measures, e. LÄS MER

 2. 2. Den envise bonden och Nordens fransmän svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och finlandssvenska läroböcker 1866-1939

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lina Spjut; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Textbooks; Ethnicity; History; National Identity; Swedish; Finland-Swedish; läroböcker; etnicitet; historia; nation; nationell identitet; svenskspråkig; Sverige; Finland;

  Sammanfattning : Sweden and Finland were one country for more than 600 years and there are many remaining links between the two countries. Throughout the period, but even today there are Swedish and Finnish populations on both sides of the Gulf of Bothnia. LÄS MER

 3. 3. Mathematics textbooks for teaching An analysis of content knowledge and pedagogical content knowledge concerning algebra in Swedish upper secondary education

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Wang Wei Sönnerhed; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics textbooks; school algebra; solving methods; factorization; solving quadratic equations; mathematics teaching; content knowledge; pedagogical content knowledge; geometrical models; algebra history; embedded teaching trajectories;

  Sammanfattning : In school algebra, using different methods including factorization to solve quadratic equations is one common teaching and learning topic at upper secondary school level. This study is about analyzing the algebra content related to solving quadratic equations and the method of factorization as presented in Swedish mathematics textbooks with subject matter content knowledge (CK) and pedagogical content knowledge (PCK) as analytical tools. LÄS MER

 4. 4. Biologisk mångfald i läroböcker i biologi

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Maria Ferlin; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; textbooks; biological diversity; social semiotics; multimodality; meaning making; concept; species; species concept; Utbildningsvetenskap med inriktning mot naturvetenskap; Textbooks; Biological diversity; Social semiotics; Multimodality; Meaning making; Concept; Species; Species concept;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse offered meaning, that is, what and how subject content is communicated to the recipients. In this case the subject content is biological diversity and the communicative artefacts are biology books for the latter grades in the Swedish compulsory school. LÄS MER

 5. 5. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken – en studie om läromedel och nationella prov [The Concept of Proportionality in the Swedish Upper Secondary School Mathematics – a Study of Textbooks and National Examinations]

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna L.V. Lundberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison Nyckelord sv : Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER