Sökning: "Swedish student nurses"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Swedish student nurses.

 1. 1. Fighting for the otherness student nurses' lived experiences of growing in caring

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Cecilia Rydlo; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; caring; caring science; growth; otherness; phenomenological lifeworld approach; Swedish student nurses; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : In Swedish nursing education, student nurses should gain a bachelor degreein the main field of study. However, five designations of the main field ofstudy exist among the higher education institutions and the present thesisfocuses on the main field of study caring science. LÄS MER

 2. 2. Caring for dying and meeting death the views of Iranian and Swedish nurses and student nurses

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Sedigheh Iranmanesh; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Nurses play a principal role in the caring for dying persons and their families. Increasing diversity and globalisation demand culturally sensitive and competent health personnel who have scientifically based knowledge about the universal phenomenon of death and dying. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Karin Linder; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Student nurse; learning; nursing care; perspective; change; Sociologi; Sociology; conception;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Forskningsfrågan i studien är: "Hur uppfattar sjuksköterskestuderande sitt blivande yrke som sjuksköterska under sin treåriga utbildning, och hur förändras denna uppfattning under utbildningens gång." Studien är longitudinell och består av kvalitativa intervjuer med arton studenter från samma klass, vid fyra tillfällen under deras utbildning till sjuksköterska. LÄS MER

 4. 4. Käket & moralen : Teatersällskapet Profeus/Mercurius från studentteater till länsteater

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stift. för utgivning av teatervetenskapliga studier

  Författare :Sara Granath; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; kulturpolitik; fri teatergrupp; teaterfält; studentteater; länsteater; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap; Theatre Studies; teatervetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the development of a so called free theatre group in the south of Sweden. This group, here called Proteus/Mercurius, started out as a travelling amateur theatre, emanating from the Student Theatre of Lund, in 1965, and waas finally established as the regional theatre of the county of Skaraborg, in 1988. LÄS MER

 5. 5. Handledning som undervisningsform i sjuksköterskeprogrammets praktik : en beskrivning av variation i innebörd

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Ing-Marie Chekol; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contextual analysis; explorative interview; conceptions; nursing education; practical training; experience; Supervision; context-dependent learning; phenomenography.; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Företeelserna handledning och lärande har en diffus innebörd i vardagliga sammanhang, såväl som i utbildningssammanhang. Individer uppfattar företeelser och ord på olika sätt. Man ger dem en mening utifrån sin erfarenhet eller brist på erfarenhet. LÄS MER