Sökning: "Swartling Widerström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Swartling Widerström.

  1. 1. Att ha eller vara kropp? En textanalytisk studie av skolämnet idrott och hälsa

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

    Författare :Katarina Swartling Widerström; Örebro universitet.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; body; human movement; dualism; phenomenology; Merleau-Ponty; pragmatism; textanalyze; physical education; compulsory school; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyze how the body is understood in the compulsory school subject physical education during the period 1976-2002. With pragmatism as the point of departure the texts of curricula, syllabi and articles from the physical education teacher's specialist press are analyzed. LÄS MER