Sökning: "Sverige-- historia -- 1800-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden Sverige-- historia -- 1800-talet.

 1. 1. Going once, going twice, SOLD! : the economics of past and present public procurement in Sweden

  Författare :Sofia Lundberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Adverse selection; asymmetric information; common value; fixed price contract; logit model; negative binomial; negotiated procedure; open procedure; private values; simplified procedure; stochastic cost frontier; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; Prisbildning; Auktioner; Offentlig upphandling; tjänster;

  Sammanfattning : This thesis is about the economic aspects of public procurement of services through auctionsin Sweden. It focuses on two different institutions, auctions used to find foste r-parents forboarded out children in the 19th century, and auctions of cleaning service contracts in the 20 thcentury. LÄS MER

 2. 2. Ett högt och ädelt kall : kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets formering 1850-1933

  Författare :Åsa Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; The notion of a calling; nursing profession; nursing education; Women’s-rights movement; ethics; gender; professionalisation; modernity.; Sjuksköterskor; yrkesetik; historia; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; Sjuksköterskeutbildning; etik och moral; historia; 1800-talet; 1900-talet;

  Sammanfattning : This thesis describes the impact of the notion of a calling on the development of the nursing profession during the period 1850–1933. The focus of the study is on how perceptions andnotions of a calling were altered over time, and in which way this historically shaped conceptinfluenced the professionalisation of the female health care work. LÄS MER

 3. 3. Rennomadismen i Torne lappmark : markanvändning under kolonisationsepoken i fr.a. Enontekis socken

  Författare :Nils Arell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Samer; historia; Sverige; Lappland; 1500-1800; 1800-talet; Kolonisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare hälft : en studie av produktion och transporter med särskild hänsyn till Ume- och Vindelälvens dalgångar

  Författare :Lars-Erik Borgegård; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Tjära; tillverkning; historia; Sverige; Västerbotten; 1800-talet; handel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning : Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866

  Författare :Esbjörn Larsson; Maria Ågren; György Nováky; Donald Broady; Annika Ullman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sweden 1792-1866; Educational science; History of education; Sociology of education; Social history; Military history; Social reproduction; Estate society; Class society; Masculinity; Homosocial; Military education; Education systems; Boarding schools; Cadet academies; Historia; officersutbildning; sociologiska aspekter; Sverige; 1700-talet; 1800-talet; sociala klasser; utbildning och undervisning; uppfostran; militära aspekter; mansrollen; manlighet; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis presents an analysis of cadet training at the Royal War Academy between 1792 and 1866. The purposes of this study are to problematise the Academy's function and to investigate male social reproduction amongst the Swedish upper classes. LÄS MER