Sökning: "Svenska Med Didaktisk Inriktning."

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Svenska Med Didaktisk Inriktning..

 1. 1. Växelspel med förhinder : Skärningspunkter i verksamhetsförlagd svensklärarutbildning

  Författare :Lena Manderstedt; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : This thesis highlights the ways in which 22 educational institutions expressthemselves on the issue of work placements (verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inSwedish). This is in relation to policy and management documents relating to thecountry's teacher training programmes for Swedish teachers. LÄS MER

 2. 2. Möten med dikten : Poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan

  Författare :Anna Sigvardsson; Anna Nordenstam; Lotta Bergman; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis was to increase the understanding of secondary students’ poetic literacies both inside and outside school. The study employed an overarching theoretical framework derived from New Literacy Studies in which poetry reading is understood as a social practice (Barton, 2007; Barton & Hamilton, 2000; Street, 2001). LÄS MER

 3. 3. Lärares bedömningsspråk : Språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen

  Författare :Annelie Johansson; Gunilla Byrman; Sofia Ask; Henrik Rahm; Mats Landqvist; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; educational linguistics; documentation; New Public Management; written assessment; professional discourse; elementary school; critical discourse analysis; systemic functional linguistics; speech acts; svenska med didaktisk inriktning; dokumentation; new public management; skriftlig bedömning; professionell diskurs; grundskola; kritisk diskursanalys; systemisk funktionell lingvistik; språkhandling; Swedish Didactics; Svenska språket med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies elementary school teachers’ language use in written assessments of students, and problematises the relation between teachers’ experiences of written assessment and the institutional and social expectations of professional language use.The study is based on three types of material: questionnaires answered by 39 teachers, interviews with 3 school principals and approximately 2,200 assessments of students, written according to three different templates. LÄS MER

 4. 4. Biologiämnets texter : text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

  Författare :Pia Nygård Larsson; Språk- och litteraturcentrum; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; textbook analysis; systemic functional linguistics; upper secondary biology; scientific literacy; Swedish as a second language; bilingual students; scaffolding; multimodality; ethnography; textbook analysis; language and learning;

  Sammanfattning : This study concerns text, language, and learning in a linguistically heterogeneous upper secondary class in Sweden where students aged 16 to 17 are studying biology. One starting point for the dissertation is the importance of language in all school subjects. LÄS MER

 5. 5. Peter Pohls litterära projekt : en tematisk studie med utgångspunkt i debutromanen Janne, min vän

  Författare :Monica Nordström Jacobsson; Anders Pettersson; Lena Kjersén Edman; Lena Kåreland; Monica Nordström-Jacobsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pohl; literary project; friendship; childhood; adolescence; vulnerability; voice; story telling; class; Literature; Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : In his literary works, the Swedish author Peter Pohl (b. 1940) persistently deals with the issue of friendship which is described as a source of joy and consolation as well as a cause for difficulties and pain. LÄS MER