Sökning: "Sven Englund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sven Englund.

  1. 1. Alternative back contacts for CZTS thin film solar cells

    Författare :Sven Englund; Charlotte Platzer Björkman; Jonathan J. Scragg; Levent Gütay; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CZTS; thin film solar cells; back contacts; passivation; interface; titanium nitride; ATO; antimony-doped tin oxide; transparent back contact; CZTS; tunnfilmssolceller; bakkontakter; passivering; gränsskikt; mellanskikt; titannitrid; antimondopad tennoxid; ATO; transparent bakkontakt; Teknisk fysik med inriktning mot elektronik; Engineering Science with specialization in Electronics;

    Sammanfattning : In this thesis, alternative back contacts for Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin film solar cells were investigated. Back contacts for two different configurations were studied, namely traditional single-junction cells with opaque back contacts and transparent back contacts for possible use in either tandem or bifacial solar cell configuration. LÄS MER