Sökning: "Svante Widehammar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Svante Widehammar.

  1. 1. A Method for Dispersive Split Hopkinson Pressure Bar Analysis Applied to High Strain Rate Testing of Spruce Wood

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Svante Widehammar; Uppsala universitet.; [2002]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materials science; split Hopkinson; wave propagation; dispersion; Hamilton s principle; strain rate; calibration; spruce; wood; Materialvetenskap; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; teknisk fysik med inriktning mot hållfasthetslära; Technical Physics;

    Sammanfattning : En metod för dispersiv analys av försök med delad hopkinsonstång tillämpad på provning av granved vid hög töjningshastighetSyftet var att etablera en metod för att studera sambandet mellan spänning och töjning för granved vid hög töjningshastighet. Detta åstadkoms genom att anpassa och något vidareutveckla tekniken med delad hopkinsonstång ("Split Hopkinson Pressure Bar", SHPB). LÄS MER