Sökning: "Svante Jakobsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Svante Jakobsson.

  1. 1. Från fädernejorden till förfäders land : estlandssvenskt bondfolks rymningar till Stockholm 1811-1834; motiv, frekvens, personliga konsekvenser

    Författare :Svante Jakobsson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER