Sökning: "Susanne gulich"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanne gulich.

  1. 1. Engineering Proteinaceous Ligands for Improved Performance in Affinity Chromatography Applications

    Detta är en avhandling från Stockholm : Bioteknologi

    Författare :Susanne Gülich; KTH.; [2002]
    Nyckelord :affinity chromatography; cleaning-in-place; deamidation; destabilization; linker engineering; protein engineering; stabilization; staphylococcal protein A; streptococcal protein G; turn loop engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER