Sökning: "Susanne Stenbacka"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanne Stenbacka.

  1. 1. Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv. Intention och handling i lokalsamhället

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Susanne Stenbacka; Uppsala universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; countryside; counterurbanisation; living milieu; rural; local community; insiders wiev; practice; values; Sweden; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

    Sammanfattning : This study deals with counterurbanisation in Sweden. 'Action in context' is an important concept; the background, characteristics and intentions of the newcomers, and the physical and social milieu in which they settle, constitute the context of their actions in a new environment. LÄS MER