Sökning: "Susanne Severinsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Susanne Severinsson.

 1. 1. Unga i normalitetens gränsland : Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

  Författare :Susanne Severinsson; Elisabet Cedersund; Maria Simonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Troubled youth; special education; treatment; discourse analysis; categorization; identity; interpretative repertoire; accountability; Problemungdomar; särskild undervisningsgrupp; hem för vård eller boende; specialpedagogik; stödundervisning; behandling; diskursanalys; kategorisering; identitet; tolkningsrepertoar; accountability; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie riktas fokus mot hur samhället ordnar för barns välfärd när de generellt inriktade insatserna inte räcker till. Studien baseras på observationer och intervjuer i tre olika verksamheter för unga i åldern 12-16 år: 1) ett hem för vård eller boende, HVB, med egen skola, 2) en kommunal särskild undervisningsgrupp, f d skoldaghem, och 3) ett HVB för utredning och behandling utan egen skola. LÄS MER

 2. 2. Production and Products of Preschool Documentation : Entanglements of children, things, and templates

  Författare :Katarina Elfström Pettersson; Eva Reimers; Susanne Severinsson; Maria Simonsson; Mathias Martinsson; Annica Löfdahl Hultman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; preschool practice; preschool documentation; systematic quality development work; agential realism; posthumanism; Förskola; förskolepraktik; dokumentation i förskolan; systematiskt kvalitetsarbete; agentisk realism; posthumanism;

  Sammanfattning : The objective of the present study is to produce knowledge about how children, things, documents, computers, teachers, templates and other entities take part in and produce documentation in preschool systematic quality development work. The thesis asks questions about how and what is produced as quality in preschool documentation. LÄS MER

 3. 3. Work and Technology Use in Centers of Coordination : Reflections on the relationship between situated practice and artifact design

  Författare :Maria Normark; Kerstin Severinsson Eklundh; Susanne Bødker; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : The research problem explored in this thesis is how technology and work practice are related in coordinative situations (collocated and over distance). Further, the problem of how this kind of research results can be transformed and used in the development of new technology is discussed. LÄS MER

 4. 4. Liv i kollektiv : Vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution

  Författare :Eva-Marie Åkerlund; Anette Wickström; Karin Zetterqvist Nelson; Susanne Severinsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om en grupp barn som inte har några föräldrar i Sverige, och som därför bor på institution. På senare tid har man tillskrivit dem kategoriseringen ensamkommande. LÄS MER