Sökning: "Susanne Schötz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanne Schötz.

  1. 1. Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age

    Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

    Författare :Susanne Schötz; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; phonology; perceptual cues; speaker age; automatic speaker recognition; acoustic analysis; acoustic correlates; data-driven; Phonetics; formant synthesis; Fonetik; fonologi; Technological sciences; Teknik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Talarålder är en viktig paralingvistisk egenskap i tal, som bör beaktas vid studiet av fonetisk variation. Kunskap om talarålder kan användas för att förbättra talteknologiska tillämpningar såsom automatisk taligenkänning och talsyntes. LÄS MER