Sökning: "Susanne Rostmark"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanne Rostmark.

  1. 1. Frysmuddringsteknik för sanering av förorenade sedimentområden

    Författare :Susanne Rostmark; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Soil Mechanics; Geoteknik;

    Sammanfattning : Ett sediment är jordmaterial som ackumulerats på botten av sjöar, hav eller vattendrag i lös och okonsoliderad form. Antropogen påverkan i form av utsläpp från industrier och avlopp har under det senaste decenniet förorenat sedimenten. LÄS MER