Sökning: "Susanne Klaar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanne Klaar.

  1. 1. Naturorienterad utbildning i förskolan pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

    Författare :Susanne Klaar; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Pedagogik; Education; Preschool; early childhood education; science education; nature; teaching; meaning making; John Dewey; pragmatism; transaction; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

    Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to investigate, illuminate and clarify meaning making processes and content when children between the ages of 1-3 encounter nature in a preschool practice. Further, the aim is to develop and illustrate action-centred methodological approaches that facilitate investigations of individual, social and cultural dimensions of preschool children’s meaning making of nature. LÄS MER