Sökning: "Susanne Haugen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanne Haugen.

  1. 1. Från bautasten till bautastor studier över fornvästnordiska bautasteinn och svenska ord bildade med bauta(-)

    Detta är en avhandling från Umeå : Litteraturvetenskap och nordiska språk

    Författare :Susanne Haugen; Umeå universitet.; [2007]
    Nyckelord :Scandinavian languages - general; bautasten; bauta-; Scandinavian languages; Swedish language; Icelandic lan¬guage; Icelandic philology; word formation; loan words; introduction; collocations.; lexicalization; productivity; Nordiska språk - allmänt; bautasten; bauta-; nordiska språk; svenska språket; isländska; isländsk filologi; ordbildning; lånord; introduktion; etablering; produktivitet; kollokationer; Scandinavian Languages; nordiska språk;

    Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två uppslagsord i Svenska Akademiens Ordlista 2006: bautasten och bauta-. Övergripande syfte är att beskriva och förklara lexikala förändringar hos ord bildade med bauta(-) i svenskan under perioden 1664–2006, med särskild hänsyn till dessa förändringars relation till ordens etableringsgrad. LÄS MER