Sökning: "Susanne Boethius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanne Boethius.

  1. 1. Män, våld och moralarbete : Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer

    Författare :Susanne Boethius; Sociologi; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mäns våld mot kvinnor; våld; behandling av män; moralarbete; accounts; våldsamma män; Våld i nära relationer;

    Sammanfattning : Men, violence and moral work- Reports from help-seeking men at treatment centers working with violence in close relationships Men’s violence against women is an extensive social problem. In the 1970s, a new kind of centers were established in the US and UK, focusing on treating men who had been violent against their wives or girlfriends, the aim which is to end the men’s violent behavior. LÄS MER