Sökning: "Susanne Bergenbrant Glas"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanne Bergenbrant Glas.

  1. 1. Anti-idiotypic immunity in multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

    Författare :Susanne Bergenbrant Glas; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Monoclonal gammopathies such as multiple myeloma (MM) and monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) are lymphoproliferative B cell diseases. B cells/plasma cells produce the monoclonal immunoglobulin (Ig) which can be detected in plasma and/or urine. LÄS MER