Sökning: "Susanna Whitling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanna Whitling.

  1. 1. Vocal Loading and Recovery

    Författare :Susanna Whitling; foniatri och audiologi Logopedi; []
    Nyckelord :vocal loading; vocal recovery; functional dysphonia; voice rest; voice accumulation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER