Sökning: "Susanna Nordin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanna Nordin.

  1. 1. The quality of the physical environment and its association with activities and well-being among older people in residential care facilities

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society

    Författare :Susanna Nordin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; activities; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

    Sammanfattning : The physical environment can influence older people’s health and well-being, and is often mentioned as being an important factor for person-centred care. Due to high levels of frail health, many older people spend a majority of their time within care facilities and depend on the physical environment for support in their daily life. LÄS MER