Sökning: "Susanna Johansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanna Johansson.

  1. 1. Rätt, makt och institutionell förändring. En kritisk analys av myndigheters samverkan i barnahus

    Författare :Susanna Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; behandlingslogik; straffrättslig logik; makt; institutionell teori; rättssociologi; samordning; samverkan; institutionalisation; juridification; institutional change; child protection; social welfare investigations; crime investigations; treatment logic; criminal law logic; Barnahus; power; institutional theory; sociology of law; collaboration; coordination; brottsutredningar; sociala utredningar; barnskydd; institutionell förändring; juridifiering; institutionalisering;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens övergripande syfte är att kritiskt studera interorganisatoriska samverkansprocesser och sammanhängande konsekvenser, med ett särskilt fokus på rättens och maktens betydelse. Analysen av det empiriska materialet, som speglar samverkan i en kontext av barnahus på sex orter i Sverige (samverkan under ett tak kring utredningar av misstänkta brott mot barn), har genomförts i två steg: en första empirinära analys och en andra teoriförankrad re-analys. LÄS MER