Sökning: "Susan Wilhelmsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susan Wilhelmsson.

  1. 1. Psychosocial working conditions among general practitioners and district nurses : Organisational, professional and gender aspects

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Susan Wilhelmsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosocial working conditions; primary care; general practitioners; district nurses; profession; gender aspects; personal doctor reform; district nurses prescribing; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : This thesis focuses on the psychosocial working conditions shared by general practitioners and district nurses in Sweden, in relation to the personal doctor reform and district nurses' right to prescribe drugs.First, a questionnaire was compiled and developed through a stepwise development phase, including key informant interviews, literature review, and review of other models and questionnaires used with a similar purpose. LÄS MER