Sökning: "Surgeon experiance"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Surgeon experiance.

  1. 1. Outcomes following primary total hip arthroplasty. With focus on the surgeon & surgeons' perceptions about feedback

    Författare :Per Jolbäck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Total hip arthroplasty; Annual suregon volume; Surgeon experiance; Register; Surgeon feedback; Surgeons perception;

    Sammanfattning : Den övergripande målsättningen med det här avhandlingsarbetet var att utveckla en metodologi som förser ortopedkirurgen med information om sina egna resultat efter primär höftprotesoperation samt att undersöka effekterna om en sådan metod skulle införas. Avhandlingen baseras på fyra delarbeten där vi i delarbete undersöker om oönskade händelser och död efter primär höft-protesoperation kan vara associerat med operatörens årliga volym? Och i delarbete II undersöker vi om det finns skillnader i det patientrapporterat utfallet baserat på operatörens erfarenhet (hur länge man varit specialist i ortopedi eller om man är ST-läkare)? Det tredje delarbetet är en kvalitativ studie där vi undersöker vilka uppfattningar det finns bland specialister i ortopedi eller ST-läkare i Sverige om individuell återkoppling av operationsresultat. LÄS MER