Sökning: "Subject Learning and Teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 255 avhandlingar innehållade orden Subject Learning and Teaching.

 1. 1. Historieintresse och historieundervisning : Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; Subject didactics; Ämnesdidaktik; History subjects; Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER

 2. 2. Lära för skrivundervisning : En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

  Författare :Helen Winzell; Bengt-Göran Martinsson; Suzanne Parmenius-Swärd; Per Holmberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; writing development; Swedish teacher; prospective teacher; novice teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing; syllabus; teaching strategy; transformation; Ämnesdidaktisk kunskap; skrivdidaktisk kunskap; ämneskunskap; skrivande; skrivutveckling; svensklärare; lärarstudent; nybliven lärare; gymnasieskolan; didaktik; lokal och global; skrivundervisning; kursplan; undervisningsstrategi; transformation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. LÄS MER

 3. 3. Teaching and Learning Historical Explanation : Teacher and Student Cases from Lower and Upper Secondary History

  Författare :Joakim Wendell; Johan Samuelsson; Martin Stolare; Thomas Nygren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; history education; historical explanation; causation; cause and consequence; explanatory progression; historical thinking; use of history; History; Historia;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate and analyse how teachers and students understand the concept of historical explanation in the context of classroom teaching practices. The thesis is made up of four studies that investigate different aspects of understanding, focusing on either teacher or student understanding as expressed in words and actions. LÄS MER

 4. 4. Pictures and a Thousand Words : Learning Psychology through Visual Illustrations and Testing

  Författare :Ann-Sofie Jägerskog; Fredrik Jönsson; Staffan Selander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; multimedia learning; retrieval practice; testing effect; visual illustration; learning styles; visualiser; verbaliser; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : For teachers and students to be able to make informed decisions about how to best improve learning, it is important to compare learning strategies that are known to be effective. Both multimedia learning, based on the notion that individuals learn better from words and pictures presented together than from words alone, and retrieval practice, based on the idea that retrieving knowledge from the memory is an active process that has a beneficial impact on learning, have been found robust learning strategies in earlier research. LÄS MER

 5. 5. Understanding learning and learning for understanding : Exploring medical students' personal understandings of learning tasks and experiences of learning and understanding in medicine

  Författare :Anna Bonnevier; Max Scheja; Anna Josephson; Thomas Lavelle; Madeleine Abrandt Dahlgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Approaches to learning; experiences of learning; higher education; high-quality understanding; medical student learning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The central concern of the thesis is to problematise the complexity of the relationship between student learning and the teaching-learning environment in medicine as experienced by students. The thesis argues that learning material presented to students offers only potential for learning. LÄS MER