Sökning: "Sture Nellbring"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sture Nellbring.

  1. 1. Quantitative and qualitative studies of fish in shallow water, northern Baltic proper

    Författare :Sture Nellbring; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Östersjön; Ekosystem; fisk;

    Sammanfattning : .... LÄS MER