Sökning: "Sture Forsgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sture Forsgren.

  1. 1. Differentiation of heart Purkinje fibres an immuno- and enzyme histochemical and ultrastructural study

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Sture Forsgren; Umeå universitet.; [1982]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER