Sökning: "Strong Engagement"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden Strong Engagement.

 1. 1. Det riskabla engagemanget Om regenerativ utveckling av mänskliga resurser, eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Kristina Palm; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Change agent; champions; commitment; energy; engagement; motivation; leadership; management; organisation of work; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : This thesis concentrates on the consequences of strong commitment⁄ Engagement in contemporary work. The aim of the thesis is to Build knowledge on regeneration and development of human resources. LÄS MER

 2. 2. Engagemang i Lutherhjälpen : studier av motiv och drivkrafter hos frivilligt aktiva

  Detta är en avhandling från Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

  Författare :Lars Rubin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lutherhjälpen; Church of Sweden Aid; voluntary work; involvement; engagement; Motive; incitement; development co-operation.; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Del 1. Introduktion I kapitel 1 presenteras arbetets problem, syfte och metod. Det arbete som olika frivilligorganisationer och deras medlemmar utför har de senaste åren uppmärksammats alltmer. Detta ökade intresse finner man såväl i Sverige som internationellt. LÄS MER

 3. 3. Customer value in commercial experiences Expecting the unexpected

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Maria Eriksson; Mittuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commercial Experience; Customer Value; Hedonic Value; Quality; Experiential quality; TQM; Kano model; Attractive Quality; Co-creation; Storytelling; Strong Engagement; Kommersiell upplevelse; Kundvärde; Njutnings- upplevelseinriktat värde; Kvalitet; Upplevelsekvalitet; TQM; Kano-modellen; Attraktiv kvalitet; Samskapa; Storytelling och Starkt engagemang;

  Sammanfattning : To an ever greater extent, customers desire experiences that are highly emotional, personally designed and memorable. Today’s customer has an increasing need to be entertained and often searches for pleasurable offerings of hedonic value. LÄS MER

 4. 4. Adapting Cities : Ecosystem-based approaches and citizen engagement in municipal climate adaptation in Scania, Sweden

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Ebba Brink; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Climate change adaptation; disaster risk reduction; ecosystem-based adaptation; ecosystem services; citizen engagement; participation; transformation; Sustainability Science; hållbarhetsvetenskap; klimatanpassning; katastrofriskreducering; ekosystembaserad klimatanpassning; ekosystemtjänster; medborgarengagemang; deltagande; transformation; kommunal planering;

  Sammanfattning : Även om vi skulle lyckas minska de globala utsläppen av växthusgaser, så finns det ett angeläget behov att anpassa samhället för att kunna motstå klimatförändringens skadliga effekter. Denna process kallas klimatanpassning. LÄS MER

 5. 5. Molecular Approaches to Explore Drug-Target Interactions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rasel Abdullah Al-Amin; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drug discovery; target engagement; target engagement-mediated amplification; cellular thermal shift assay; proximity extension assay; in situ PLA; high-content imaging; Molekylär medicin; Molecular Medicine;

  Sammanfattning : Improved means to assess the clinical potential of drug candidates can critically influence development of new therapeutic entities, a central aim in medical life science. Drug discovery and development relies on construction and selection of small organic compounds or biological agents that bind targets of interest. LÄS MER