Sökning: "Strategi Strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 168 avhandlingar innehållade orden Strategi Strategy.

 1. 1. Visioner och verkligheter : Kommunikationen om företagets strategi

  Författare :Catrin Johansson; Lowe Hedman; Börje Alström; Sven Windahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and communication studies; organizational communication; organizational processes; corporate strategy; vision; mission and values; management of meaning; sense making; Balanced Scorecard; participant observation; discourse analysis; face; framing and footing; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; organisationskommunikation; organisationsprocesser; diskursanalys; strategi och mål; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The starting point for this study is the question of why organizational visions are often interpreted by employees as unintelligible and insignificant. The knowledge gap in this area makes the study of communication about vision and goals both urgent and interesting. LÄS MER

 2. 2. Vad är en neger? Negritude, essentialism, strategi : What is a Negro? Negritude, essentialism, strategy

  Författare :Mikela Lundahl; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; colonialism; racism; anti-racism; essentialism; anti-essentialism; Senghor; Césaire; negritude; Sartre; postcolonial; Spivak; strategy;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse the concept of negritude in texts written by Léopold Sédar Senghor and Aimé Césaire and how they used the word nègre in their anti-colonial struggle. Usually the negritude movement is seen as racial essentialistic and particularistic. LÄS MER

 3. 3. Strategi, styrning och konkurrenskraft : En longitudinell studie av Saab AB

  Författare :Erik B Nilsson Jannesson; Fredrik Nilsson; Nils- Göran Olve; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Koncernstrategi; Affärsstrategi; Produktionsstrategi; Ekonomistyrning; Produktionsstyrning; Konkurrenskraft; Longitudinell fallstudie; Saab AB; Business studies; Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att skapa sammanhängande koncern-, affärs- och funktionsstrategier (strategisk kongruens), samt ett styrsystem med ett samstämmigt informationsflöde i och mellan de centrala styrverktygen (integrerad styrning), har sedan länge hävdats vara centralt för koncerners konkurrenskraft. I den mängd empiriska studier som legat till grund för detta har främst en eller två organisatoriska nivåer fokuserats när relationerna mellan strategier, styrning och konkurrenskraft diskuterats. LÄS MER

 4. 4. Management Control : Linking Strategy with Inter‐Organisational Relationships

  Författare :Zita Ambrutytė; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Management control systems; business strategy; inter-organisational relationships; management control variables; intra-organisational controls; Management control systems; styrsystem; affärsstrategi; inter-organisatoriska relationer; styrvariabler; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The alignment of strategies and control systems is believed to affect the chances for firms to successfully achieve competitive edge. Contemporary business trends like globalization, vertical disintegration, the reduction in supplier bases, the focusing of operations and outsourcing of non-core activities, have caused companies to rely increasingly on relationships with other firms. LÄS MER

 5. 5. Processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete

  Författare :Katharina Jacobsson; Ulf Blossing; Elisabet Nihlfors; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Change processes; emergent change; generative mechanism; motors; planned change; school improvement; ‘Scope for Action Model’; strategy; förändringsprocess; framväxande förändringar; frirumsstrategin; generativa mekanismer; generativa motorer; planerad förändring; skolförbättring; strategi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : In the last decades there has been a growing interest in studying processes in improvement work. A particular interest has been the improvement process that the organisation undergoes and why events evolve in the way they do. LÄS MER