Sökning: "Stina Melander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stina Melander.

  1. 1. Kassakultur i förändring : Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på Försäkringskassan

    Detta är en avhandling från Lunds universitet

    Författare :Stina Melander; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational culture; Försäkringskassan; the Swedish Social Insurance Agency; social insurance; merger; public servant; public administration.;

    Sammanfattning : In 2005, The Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan), was reformed from being local county authorities to a nationalized and integrated organization. The aim of this thesis is to describe how Försäkringskassan’s organizational culture has changed. LÄS MER