Sökning: "Stina Melander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stina Melander.

  1. 1. Kassakultur i förändring : Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på Försäkringskassan

    Detta är en avhandling från Lunds universitet

    Författare :Stina Melander; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational culture; Försäkringskassan; the Swedish Social Insurance Agency; social insurance; merger; public servant; public administration.;

    Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera hur Försäkringskassans organisationskultur har förändrats. Mer specifikt är syftet att fånga förändringarna i Försäkringskassans organisationskultur genom att studera tjänstemännens relationer, reaktioner och handlingsstrategier över tid. LÄS MER