Sökning: "Stina Forsgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stina Forsgren.

  1. 1. Mechanisms of lymphocyte selection in physiology and autoimmune pathology

    Författare :Stina Forsgren; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; B cell activation; la antigens; natural antibodies; non obese diabetic NOD ; T cell mediated autoimmunity; allophenic chimeras;

    Sammanfattning : .... LÄS MER