Sökning: "Stig-arne Berglund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stig-arne Berglund.

  1. 1. Val av livsstil : problemungdomars sätt att hantera verklighet och konstruera identitet

    Författare :Stig-Arne Berglund; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth dclinquencc. gender; lifestyles; identity; coping; problem youngsters; life history;

    Sammanfattning : The main aim of my dissertation is to understand the different ways problem youngsters cope with reality, construct identity and make choices of lifestyles. From a common starting point, the assessment home, I have by means of continual interviews followed fourteen youngsters, six girls and eight boys, for almost three years in the boundary zone between "the normal life" and "the deviating behaviour". LÄS MER