Sökning: "Sten Åke Nilsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sten Åke Nilsson.

  1. 1. Landskapets röster : Studier i Elias Martins bildvärld

    Författare :Mikael Ahlund; Hedvig Brander Jonsson; Emilie Karlsmo; Sten Åke Nilsson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Landscape painting; 18th century Swedish art; 18th century British art; 18th century Sweden; Gustav III; art markets; travel writing; word image.; Art; Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

    Sammanfattning : This thesis is about the Swedish landscape painter Elias Martin (1739-1818). The main interest is in his depictions of nature, landscape images and topographical views. Chronologically, it covers the period 1760 to 1810. LÄS MER