Sökning: "Stefan Sveningsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stefan Sveningsson.

  1. 1. Strategisk förändring, makt och kunskap : om disciplinering och motstånd i tidningsföretag

    Detta är en avhandling från Lund University Press

    Författare :Stefan Sveningsson; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management of enterprises; newspaper companies; isomorfism; disciplinary power; knowledge; Strategy; strategic change; Företagsledning; management;

    Sammanfattning : The dissertation examines power and knowledge in strategic changes. It is a study of changes in three Swedish newspaper companies which developed from single-business to multi-business corporations. It is suggested that this transformation was based upon the establishment and reproduction of a new knowledge formation. LÄS MER