Sökning: "Stefan Lönnerholm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stefan Lönnerholm.

  1. 1. Evaluation of New Non-Pharmacological Therapies for Symptomatic Atrial Fibrillation With Special Emphasis on the Maze Procedure

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Stefan Lönnerholm; Uppsala universitet.; [2002]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Atrial fibrillation; Maze procedure; pacing; quality of life; förmaksflimmer; MEDICIN OCH VÅRD; Maze kirurgi; livskvalitet; MEDICINE; MEDICIN; kardiologi; Cardiology;

    Sammanfattning : Atrial fibrillation is a common disease. With pharmacological therapy most patients with atrial fibrillation have moderate or little symptoms, but a number of patients have severely symptomatic disease. This study evaluates two new non-pharmacological therapies for atrial fibrillation, the Maze procedure and atrial overdrive pacing. LÄS MER