Sökning: "Staffan Höijer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Staffan Höijer.

  1. 1. Vilja, kunna, förstå : om implementering av systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten

    Författare :Karin Alexanderson; Lars Oscarsson; Christian Kullberg; Evert Vedung; Staffan Höjer; Staffan Höijer; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intervention study; social work; documentation; assessment; outcomes; follow-up; evaluation; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

    Sammanfattning : The aim of this study is to analyse conditions that either promote or hamper the implementation of methods for systematic documentation, follow-up and evaluation in social-work services with individuals and families. The theoretical framework consists of organization theories. LÄS MER