Sökning: "Staffan Bowald"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Staffan Bowald.

  1. 1. Changes in haemodynamics and blood gases during abdominal aortic clamping and declamping

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Staffan Bowald; [1979]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER