Sökning: "Specialpedagog"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Specialpedagog.

 1. 1. Förståelser av uppdraget specialpedagog : blivande och nyblivna specialpedagogers yrkeslivsberättelser

  Författare :Birgitta Lansheim; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; En skola för alla; specialpedagoger; specialpedagogik; yrkeslivsberättelser;

  Sammanfattning : Det är i spänningsfältet mellan å ena sidan de politiskt ideologiska intentionerna om en skola för alla och å andra sidan lokala tolkningar av innebörden i läroplanstexterna som specialpedagogerna får sitt uppdrag. Studiens syfte är att försöka förstå vad det innebär att vidareutbilda sig till specialpedagog,genom att undersöka hur specialpedagoger, dels under utbildningstiden och dels senare under sin första tid tillbaka i yrkeslivet, uppfattar och förstår det specialpedagogiska uppdraget. LÄS MER

 2. 2. Vad kommunikation vill säga : En iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal

  Författare :Désirée von Ahlefeld Nisser; Rolf Helldin; Siv Fischbein; Kristina Ström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deliberative communication; communicative perspective; dialogue pedagogic; special educator; action research; discourse; deliberativ kommunikation; kommunikativt perspektiv; dialogpedagogik; specialpedagog; aktionsforskning; diskurs; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This thesis is about the role of special educators in (pre)school and about developing democratic communication. It is based on the theory of argumentation developed by Jürgen Habermas. LÄS MER

 3. 3. Döfstumlärare - specialpedagog - lärare för döva och hörselskadade : en lärarutbildnings innehåll och rationalitetsförskjutningar

  Författare :Lars - Åke Domfors; Christina Gustafsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher of the Deaf; educational history; research on teacher education; rationalities; symbolic interactionism; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : (Teacher of the Deaf-Mute – Teacher of Special Education – Teacher of the Deaf and Hard of Hearing. The Content and Rationality Changes of a Teacher Education Program). LÄS MER

 4. 4. Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

  Författare :Linda Palla; Jerry Rosenqvist; Anna-Lena Tvingstedt; Inger Assarsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; differences; documentation; governing; governmentality; identities; identity; preschool; poststructuralism; power; special education; subject; subjectification; subjectivation; Foucault; Barn; förskola; identitet; utbildning; poststrukturalism; Foucault; Child; child; post structuralism;

  Sammanfattning : Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. LÄS MER