Sökning: "Solveig Jülich"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Solveig Jülich.

  1. 1. Skuggor av sanning : Tidig svensk radiologi och visuell kultur

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Solveig Jülich; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; science studies; visual culture; history of Swedish radiology; professionalization; scientific images; scientific observation; objectivity; subjectivity; judgment; röntgenfotografi; medicinhistoria; radiologi historia; visuell perception;

    Sammanfattning : The present study deals with the introduction and reception of x-ray images in Sweden around 1900. The general aim is to investigate two cultural contexts of the early x-ray image. It is shown that during the initial years x-ray images were wedded with photographs and film in an expanding mass visual culture. LÄS MER