Sökning: "Soil stabilisation modification"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Soil stabilisation modification.

  1. 1. Compaction- and strength properties of stabilised and unstabilised fine-grained tills

    Detta är en avhandling från Soil Mechanics and Foundation Engineering

    Författare :Per Lindh; [2004]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Väg- och vattenbyggnadsteknik; Compaction; Fine-grained tills; Strength; Civil engineering; Soil stabilisation modification; hydraulic engineering; soil mechanics; offshore technology; Material technology; Materiallära; materialteknik;

    Sammanfattning : Fine-grained soils are often regarded as problematic soils in earthworks because of their water- and frost sensitivity. Only limited amounts of fine-grained tills are used as earthwork material today. LÄS MER