Sökning: "Sofia pulls"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sofia pulls.

  1. 1. Skrivande och blivande konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Sofia Pulls; Umeå universitet.; [2019]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Creative Writing; handbooks; textbooks; Writing Process; writing discourse; didactics; subjectivity; ideology; Kreativt skrivande; handböcker; läromedel; skrivprocess; skrivdiskurs; didaktik; subjektivitet; ideologi; Literature; litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : The focus of this study is descriptions of literary writing in pedagogical texts. The aim is to analyse how writing and writing subjects are constructed in pedagogical texts on writing published in Sweden between 1979 and 2015. LÄS MER